GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο κάτωθι υπογραφόμενος πελάτης / υποκείμενο επεξεργασίας της  ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “NRG4ALL EE” που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Αμφιλοχίας αρ. 2, με ΑΦΜ 801125122 της Δ.Ο.Υ. Β Περιστερίου, Αριθμό ΓΕΜΗ 149674503000, (εφεξής “NRG4ALL EE”)  έλαβα σήμερα γνώση και ρητά συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, που θα λάβει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας /αιτήματος μου καθώς και στην αποστολή εκ μέρους της εταιρείας ενημερωτικού υλικού για σκοπούς marketing, σε προωθητικές ενέργειες για νέες υπηρεσίες/προϊόντα. Η  “NRG4ALL EE” αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, καθώς σε δεδομένα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ευαίσθητα, η επεξεργασία των οποίων είναι υποχρεωτική για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μας. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών   διενεργείται σύμφωνα με α) τους όρους της συμβατικής σχέσης, β) τη συγκατάθεση μου όπου απαιτείται, γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.) , δ) την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων κλπ και δ) το έννομο συμφέρον της “NRG4ALL EE”.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Δεδομένα ταυτοποίησης μέσω Α.Δ.Τ./Διαβατηρίου όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ. κλπ

Δεδομένα επικοινωνίας/αποστολής αλληλογραφίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση γραφείου/εταιρείας, διεύθυνση ακινήτου/παροχής σύνδεσης κλπ.

Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της “NRG4ALL EE”, που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της παραγγελίας/αίτησης και  το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την “NRG4ALL EE”  και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της “NRG4ALL EE”  για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας, καθώς και η συνεργαζόμενη Εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων. Ειδικότερα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την υπογραφή της παραγγελίας/αίτησης.

Η “NRG4ALL EE” εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων  σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στον παρόντα όρο) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Το υποκείμενο της επεξεργασίας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσει να πληροφορηθεί τις κατηγορίες των προσωπικών του δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά του δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχει ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ) Να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του από την NRG4ALL EE σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το υποκείμενο επεξεργασίας μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση nrg4allee@gmail.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Αμφιλοχίας 2, Περιστέρι, Τ.Κ.12134

Εφαρμοστέο Δίκαιο  είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.